Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień.
facebook
«ROZWIŃ
TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY
Koszyk
Koszyk Koszyk

Regulamin sklepu nasze-zabawki.pl


Informacje o firmie


Sklep Internetowy nasze-zabawki.pl działający pod adresem http://www.nasze-zabawki.pl jest platformą prowadzoną przez:

SekNet.pl Maciej Sęk
ul. Zielone Zacisze 1/200
03-294 Warszawa

Bank Pekao S.A.
18 1240 6319 1111 0010 6655 7736

NIP: 7272366730
REGON: 146635277

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, którym jest SekNet.pl Maciej Sęk;
  • Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującą zakupu w serwisie Sklepu Internetowego nasze-zabawki.pl
  • Serwisie – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy nasze-zabawki.pl
  • Uszkodzeniu pomniejszającym wartość zwracanego towaru – należy przez to rozumieć takie uszkodzenia, które nie są związane z użytkowaniem towaru, niezbędnym do ustalenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 2. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, w postaci produktów oferowanych w Serwisie.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego nasze-zabawki.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym nasze-zabawki.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego nasze-zabawki.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego nasze-zabawki.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego nasze-zabawki.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nasze-zabawki.pl oraz składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie nie wymaga rejestracji.

Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Serwisu: opisem towaru, warunkami zamówienia, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia można składać na 3 dostępne sposoby:
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 579 516 307
  • mailowo, wysyłając e-maila na podany adres: sklep@nasze-zabawki.pl;
  • poprzez stronę internetową, składając zamówienie na stronie www.nasze-zabawki.pl.
 3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeśli stwierdzi, że nie jest w posiadaniu zamówionej rzeczy. Sprzedający niezwłocznie po stwierdzeniu faktu, iż nie posiada zamówionej rzeczy informuje o tym Kupującego drogą e-mail na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Kupującego numer telefonu.
 6. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową.
 8. Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że kupujący podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@nasze-zabawki.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Kupującego w sposób dostateczny.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego

Dostawa

 1. Zamówiony towar jest niezwłocznie wysyłany po skompletowaniu zamówienia i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego płatności za zamówienie w przypadku płatności z góry.
 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy:
  • Kurierem DPD - koszt wysyłki wynosi 20zł przy płatności za pobraniem i 15zł przy płatności z góry;
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie nasze-zabawki.pl, pojawia się informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Przewidywany czas realizacji może ulec wydłużeniu w szczególności ze względu na kompletowanie zamówienia.

Ceny

 1. Oferta prezentowana w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie www.nasze-zabawki.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sposoby płatności

 1. Akceptujemy następujące formy płatności:
  • Przelew na rachunek bankowy
  • Za pobraniem – płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Dowodem dokonania płatności jest List Przewozowy, dołączony do przesyłki.
 2. Sprzedający może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego.
 3. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedającego bez porozumienia ze Sprzedającym.

Zwrot towaru

 1. W terminie 14 dni od otrzymania towaru zamówionego w sklepie internetowym, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez kupującego w sposób pomniejszający jego wartość (w rozumieniu definicji zawartej w "Postanowieniach ogólnych" niniejszego regulaminu – Sprzedającemu przysługuje prawo do pomniejszenia zwracanej w ramach odstąpienia od umowy kwoty o wartość, jaką będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia zwracanego towaru do stanu z chwili wydania rzeczy Kupującemu, lub o kwotę o którą będzie musiał pomniejszyć wartość rzeczy w momencie jej ponownej sprzedaży
 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt wysłania towaru do Kupującego w kwocie nieprzekraczającej równowartości opłat zwykłego transportu. W celu przyśpieszenia procedury zwrotu płatności za zwracany towar Kupujący powinien jednoznacznie wskazać w jaki sposób chce otrzymać zwracaną płatność. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu czy nie nosi śladów uszkodzeń pomniejszających wartość. Jeżeli zwracany towar nie jest uszkodzony w sposób pomniejszający jego wartość, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym na koszt Sprzedającego.
 4. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu, chyba że Kupujący uiści różnicę pomiędzy ceną uwzględniającą zniżkę a ceną normalną.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Poniesione przez Kupującego koszty wysłania towaru w ramach procedury reklamacyjnej do Sprzedającego są zwracane w przypadku uwzględnienia reklamacji na wskazany przez Kupującego numer konta , w ten sam sposób zwracane są koszty wysłania towaru do Kupującego które pokrywa Sprzedający, jeśli uwzględniono reklamację. Jeżeli towar dostarczony do Sprzedającego okaże się sprawny a Sprzedający nie wykryje usterki, Sprzedający odeśle towar na koszt Kupującego.
 3. Do przesyłki reklamowanej powinny być dołączone informacje o danych kontaktowych Kupującego w szczególności imię, nazwisko, adres, a także zwięzłe opisanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: sklep@nasze-zabawki.pl.. Po przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji, który można umieścić na przesyłce w celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku, gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 8. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez firmę SekNet.pl, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych nasze-zabawki.pl
 2. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityką Prywatności Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Kupujacego celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Kupujacemu korzystanie z Serwisu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania sklepu internetowego nasze-zabawki.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego nasze-zabawki.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Kupującego, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

© Copyright 2018 SekNet.pl Maciej Sęk

UWAGA! Strony nasze-zabawki.pl używają plików Cookies.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych nasze-zabawki.pl. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia przeglądarki.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

LEGO®, logo LEGO®, minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO oraz NEXO KNIGHTS są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2017 The LEGO Group.